Lần đầu được vào khách sạn cùng em người yêu Nene Tanaka